Oferta

Wykonywanie pomiarów czynników szkodliwych i uciążliwych w środowisku pracy:

Stężenie pyłów

  • Pył całkowity – frakcja wdychalna

  • Pył respirabilny – frakcja respirabilna

Wolna krystaliczna krzemionka w pyłach

Hałas na stanowisku pracy

  • metodą przedziałów narażenia

  • metodą dozymetrii indywidualnej

Wydatek energetyczny

  • ocena obciążenia układu mięśniowo – szkieletowego

Oświetlenie miejsc pracy

Drgania mechaniczne

  • ogólne

  • miejscowe

Promieniowanie optyczne
Pole elektromagnetyczne

Badanie substancji chemicznych w powietrzu:

  • Substancje organiczne, nieorganiczne

Pomiary wydatku energetycznego

Ocena obciążenia układu mięśniowo – szkieletowego

Emisja hałasu do środowiska

Przyjmujemy próbki do badań podwykonawczych – zgodny z naszym zakresem akredytacji

Szczegółowy zakres badań zawarty w zakresie akredytacji PCA (AB 632)

 

Laboratorium spełnia wymogi normy PN -EN ISO/IEC 17025:2005 i posiada Certyfikat Akredytacji Laboratorium Badawczego wydany przez Polskie Centrum Akredytacji nr AB 632. Certyfikat Akredytacji ważny jest do dnia 9.08.2021.

CERTYFIKAT ZAKRES AKREDYTACJI