JAK ZAŁOŻYĆ KOMITET WYBORCZY

WYBORY 2014


JAK ZAŁOŻYĆ KOMITET WYBORCZY?

Warunkiem startu w wyborach jest zgłoszenie naszej kandydatury przez jeden z zarejestrowanych komitetów wyborczych. Komitety wyborcze mogą być tworzone przez partie polityczne, ale nie tylko. Zgodnie z Kodeksem wyborczym, w wyborach samorządowych komitety wyborcze mogą być tworzone także przez stowarzyszenia i organizacje społeczne, a także samych wyborców.

Komitety wyborcze organizacji społecznych

Funkcję komitetu wyborczego organizacji pełni organ upoważniony do jej reprezentowania na zewnątrz (np. zarząd stowarzyszenia). Organ ten powołuje pełnomocnika wyborczego komitetu wyborczego organizacji uprawnionego do występowania na rzecz i w imieniu komitetu wyborczego oraz pełnomocnika finansowego. Zawiadamia również komisarza wyborczego właściwego ze względu na siedzibę organizacji, o utworzeniu komitetu oraz o zamiarze zgłaszania kandydatów na radnych.

Co do zasady więc komitet wyborczy organizacji nie podlega – jak w przypadku komitetów partyjnych – zgłoszeniu do PKW, ale do organu wyborczego niższego stopnia – komisarza wyborczego (działają w każdym województwie). Jedynie w przypadku, gdy komitet wyborczy organizacji zamierza zgłosić kandydatów na radnych w więcej niż w jednym województwie, powstaje obowiązek zawiadomienia Państwowej Komisji Wyborczej. Zawiadomienia w obu przypadkach mogą być dokonane w terminie od dnia ogłoszenia rozporządzenia o zarządzeniu wyborów do 70 dnia przed dniem wyborów, czyli do początków września. Do zawiadomienia należy dołączyć:
– oświadczenia pełnomocnika wyborczego i pełnomocnika finansowego komitetu wyborczego o przyjęciu pełnomocnictwa;
– uwierzytelniony odpis z Krajowego Rejestru Sądowego;
– wyciąg ze statutu albo regulaminu działalności organizacji wskazujący organ upoważniony do jej reprezentowania na zewnątrz.

Komitety wyborcze wyborców

Utworzenie komitetu wyborczego wyborców wymaga inicjatywy co najmniej 15. osób, które wejdą w skład komitetu. Spośród nich należy wyłonić pełnomocnika wyborczego oraz pełnomocnika finansowego. Następnie komitet powinien zebrać co najmniej 1000 podpisów obywateli uprawnionych do głosowania popierających utworzenie danego komitetu. Dopiero wtedy można zgłosić zawiadomienie o utworzeniu komitetu. Podobnie jak w przypadku komitetów organizacji, można to zrobić najpóźniej na 70 dni przed wyborami. Do zawiadomienia należy dołączyć:
– oświadczenie o utworzeniu komitetu;
– oświadczenia pełnomocnika wyborczego i pełnomocnika finansowego komitetu wyborczego o przyjęciu pełnomocnictwa;
– wykaz obywateli, którzy poparli utworzenie komitetu wraz z ich adresami zamieszkania, numerami PESEL i własnoręcznymi podpisami.

Komitet wyborczy wyborców zgłaszający kandydatów tylko w jednym województwie
Łagodniejsze wymogi dotyczyć będą większości lokalnych komitetów wyborczych. Komitet, który zamierza zgłosić kandydatów tylko w jednym województwie może liczyć sobie 5, a nie 15 członków. Ponadto, nie musi gromadzić podpisów 1000, a jedynie 20 wyborców.

Komitet wyborczy wyborców zgłaszający kandydatów tylko do rady gminy niebędącej miastem na prawach powiatu.
Poza powyższymi udogodnieniami, w komitetach zgłaszających kandydatów tylko do rady gminy (jak Kaczory) pełnomocnik wyborczy pełni jednocześnie funkcję pełnomocnika finansowego (nie ma potrzeby powoływania dwóch pełnomocników), a zawiadomienie o utworzeniu komitetu w ogóle nie wymaga zebrania podpisów.

Komitety wyborcze wyborców, które zgłaszają kandydatów wyłącznie na obszarze jednego województwa, rejestrujemy u wojewódzkich komisarzy wyborczych (a nie w PKW). W przypadku odmowy przyjęcia przez komisarza zawiadomienia (np. zakwestionowania prawdziwości podpisów), pełnomocnik komitetu może wnieść odwołanie do PKW w terminie trzech dni od doręczenia postanowienia komisarza. Na rozpatrzenie odwołania PKW ma również trzy dni, a od jej rozstrzygnięcia nie przysługuje już żadne odwołanie do sądu czy innego organu.

1 komentarz do

  • 15 sierpnia 2018 at 12:37
    Permalink

    Do kiedy data muszę zarejestrować komitet wyborczy wyborców -dotyczy to jednego powiatu

    Odpowiedz

Pozostaw odpowiedź Darek Anuluj pisanie odpowiedzi

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *