Bardziej samodzielni

W 2019 r zrealizowaliśmy zadanie „Bardziej samodzielni” ze środków PFRON będących w dyspozycji Samorządu Województwa Wielkopolskiego. Zadanie jest w pełni zrealizowane i uznane za rozliczone.

Obecnie realizujemy ponownie zadanie „Bardziej samodzielni” ze środków PFRON będących w dyspozycji Samorządu Województwa Wielkopolskiego – skierowany do 30 ON z powiatów pilskiego i chodzieskiego.