Cele

Celem stowarzyszenia jest:

1. Działania na rzecz osób zagrożonych wykluczeniem społecznym;

2. Działania na rzecz osób niepełnosprawnych i przewlekle chorych;

3. Promocja zatrudnienia i aktywizacji zawodowej osób pozostających bez pracy i zagrożonych zwolnieniem z pracy;

4. Włączenie społeczne osób zagrożonych wykluczeniem społecznym;

5. Działalności na rzecz rodziny, macierzyństwa, rodzicielstwa, upowszechniania i ochrony praw dziecka;

6. Wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej;

7. Działalności na rzecz równych praw kobiet i mężczyzn;

8. Działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym;

9. Promocja zdrowia i kultury fizycznej;

10. Działania na rzecz członków stowarzyszenia mające na celu podnoszenie ich umiejętności i rozwój kompetencji;

11. Rehabilitacja zdrowotna;

12. Działania na rzecz kultury;

13. Działalność charytatywna;

14. Działalności wspomagającej rozwój gospodarczy, w tym rozwój przedsiębiorczości;

15. Działalność wspomagająca rozwój techniki, wynalazczości i innowacyjności oraz rozpowszechnianie i wdrażanie nowych rozwiązań technicznych w praktyce gospodarczej;

16. Działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych;

17. Działania na rzecz nauki, szkolnictwa wyższego, edukacji, oświaty i wychowania;

18. Działalności na rzecz dzieci i młodzieży, w tym wypoczynku dzieci i młodzieży;

19. Działania na rzecz kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego;

20. Działalność na rzecz ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego;

21. Działalność na rzecz organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w zakresie określonym w artykule 4 pkt. 1-32. 22. Upowszechnianie i ochrona wolności i praw człowieka oraz swobód obywatelskich, a także działań wspomagających rozwój demokracji.

Pozostałe cele określa §6 punkty od 23 do 30 statutu.