previous arrow
next arrow
Slider

WZÓR REGULAMINU IMPREZY BIEGOWEJ

 

WZÓR REGULAMINU IMPREZY BIEGOWEJ

na podstawie regulaminu biegu w Jaworznie

Termin
….. . ….. .2019 r.

Organizator
Miejskie Centrum Kultury i Sportu, ul. Krakowska 8, 43-600 Jaworzno
tel.(32)7451030 w.80, fax(32)6141767 w.66, email: grzegorz.gebski@mckis.jaw.pl

Trasa biegu
Dystans 15 km, nawierzchnia 100% asfalt, zróżnicowana konfiguracja.
Punkty odżywcze na 6, 7, 9, 10 i 13 km (woda mineralna niegazowana). Każdego zawodnika obowiązuje limit pokonania trasy – 2 godz. Zawodnik, który nie mieści się w limicie ma obowiązek na polecenie sędziego oddać numer startowy. Po oddaniu numeru może kontynuować bieg, ale tylko po chodniku zgodnie z zasadami ruchu pieszych i od tego momentu nie jest już uczestnikiem biegu. Na mecie otrzyma zwrot numeru oraz medal.

Program szczegółowy
12.00 – otwarcie biura zawodów ( Stadion Miejski, ul. Krakowska 8)
15.45 – zamknięcie biura zawodów
15.55 – powitanie zawodników na linii startu (wpisać lokalizację miejsca startu)
16.00 – start
ok. 18.30 – wręczenie nagród, zakończenie imprezy

Klasyfikacja
1. Generalna kobiet i mężczyzn oraz w kategoriach wiekowych

Mężczyźni Kobiety
M16 16-19 lat (2003-00) K16 16-29 lat (2003-90)
M20 20-29 lat (1999-90) K30 30-39 lat (1989-80)
M30 30-39 lat (1989-80) K40 40-49 lat (1979-70)
M40 40-49 lat (1979-70) K50 50-59 lat (1969-60)
M50 50-59 lat (1969-60) K60 60 lat i więcej (1959 i starsze)
M60 60-69 lat (1959-50)
M70 70 lat i więcej (1949 i starsi)

2. Klasyfikacja osób niepełnosprawnych z dysfunkcją narządów ruchu.
Klasyfikacja zawodnika w tej kategorii wymaga okazania w biurze zawodów oryginału dokumentu 05-R
o stopniu niepełnosprawności, wydanego przez Zespoły do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności.
Organizator nie dopuszcza do startu wózków.

3. Klasyfikacja mieszkańców Jaworzna K i M (tylko zameldowani).

Pomiar czasu
Pomiar czasu będzie prowadzony przy użyciu chipów w numerze startowym. Numer z chipem należy zamocować z przodu koszulki- zabrania się jakiejkolwiek w nim modyfikacji. Posiadanie CHIPA jest warunkiem wystartowania w biegu i sklasyfikowania w komunikacie końcowym.

Nagrody
-mężczyźni- klasyfikacja generalna miejsca I-VI (1400,- 1200,- 1000,- 800,- 600,- 400,-)
-kobiety- klasyfikacja generalna miejsca I-IV (1000,- 800,- 600,- 400,-)
-w kategoriach wiekowych K i M miejsca I-III (300,- 250,- 200,-)
-w kategorii niepełnosprawnych z dysfunkcją narządów ruchu miejsca I-IV (200,- 200, – 200, – 150,-)
-w kategorii mieszkańcy Jaworzna K i M – miejsca I-VI (200,- 150,- 100,- 50,- 50,- 50,-)
Zwycięzcy klasyfikacji generalnych kobiet i mężczyzn oraz kategorii mieszkanek i mieszkańców Jaworzna otrzymają pamiątkowe puchary. Uczestnicy, którzy ukończą bieg otrzymają: medal, zgłoszeni do …. sierpnia – okolicznościową koszulkę techniczną

Uczestnictwo
– limit startujących – 800 osób (decyduje kolejność zgłoszeń),
– do startu dopuszczeni zostaną zawodnicy którzy ukończyli 16-ty rok życia,
– zawodnicy niepełnoletni muszą posiadać pisemną zgodę rodziców na uczestnictwo w biegu,
WZÓR REGULAMINU WZÓR REGULAMINU
– uczestnik przyjmuje do wiadomości, że udział w biegu wiąże się z wysiłkiem fizycznym i pociąga za sobą naturalne ryzyko i zagrożenie wypadkami, możliwość odniesienia obrażeń ciała i urazów fizycznych w tym śmierci,
– przekazanie organizatorowi podpisanej karty zgłoszenia oznacza, że uczestnik rozważył i ocenił charakter, zakres i stopień ryzyka wiążącego się z uczestnictwem w imprezie i dobrowolnie zdecydował się podjąć to ryzyko startując w biegu wyłącznie na własną odpowiedzialność,
– pobranie numeru startowego przez zawodnika oznacza, że zawodnik zapoznał się z regulaminem biegu, akceptuje go i zobowiązuje się do jego przestrzegania,
– wszyscy zawodnicy startujący w biegu muszą zostać zweryfikowani w biurze zawodów w dniu ………
Podczas weryfikacji zawodnicy muszą okazać dowód osobisty lub paszport do kontroli daty urodzenia i obywatelstwa,

– bieg odbędzie się w ograniczonym ruchu ulicznym, każdy zawodnik ma obowiązek zachować szczególną ostrożność podczas biegu,
– każdy zawodnik ma obowiązek zapoznać się z regulaminem biegu i zobowiązany jest do jego przestrzegania,
– zawodnik, który nie mieści się w limicie ma obowiązek na polecenie sędziego oddać numer startowy.
Po oddaniu numeru może kontynuować bieg, ale tylko po chodniku zgodnie z zasadami ruchu pieszych i od tego momentu nie jest już uczestnikiem biegu lecz pieszym. Na mecie otrzyma zwrot numeru oraz medal,
– oświadczam, że zapoznałam/łem się i akceptuję warunki regulaminu imprezy,
– wyrażam zgodę na utrwalanie oraz opublikowanie mojego wizerunku do celów promocyjnych za pośrednictwem wszelkich środków medialnych przez Miejskie Centrum Kultury i Sportu w Jaworznie.

Opłata startowa
Opłata startowa wynosi …… zł i obowiązuje do dnia ……. sierpnia. Po tym terminie opłata wynosi …….. zł i można ją uregulować jedynie w dniu imprezy w biurze zawodów.
Za pełne zgłoszenie uważa się wypełnienie formularza zgłoszeniowego i uregulowanie opłaty startowej.
Tylko osoby, które dokonają pełnego zgłoszenia zostaną umieszczone na liście uczestników. Opłatę startową (przelew z karty, przelew z konta, opłata przekazem pocztowym) należy przesyłać na konto: ………………………………………………………………
Opłata raz wpłacona nie podlega zwrotowi w żadnym przypadku. Nie ma możliwości przeniesienia wpłaconej opłaty na innego zawodnika.
Chęć otrzymania faktury prosimy potwierdzać przy internetowej rejestracji.
W ramach opłaty startowej zawodnik otrzymuje: numer startowy, obsługę informatyczną mierzenia czasu biegu, wodę mineralną na trasie oraz mecie, ma zapewnioną logistykę zaplecza przed i po biegu, po podaniu w zgłoszeniu prawidłowego numeru telefonu otrzyma uzyskany wynik biegu za pośrednictwem SMS.
Świadczenia dodatkowe: posiłek po biegu, okolicznościowy medal, zgłoszeni do dnia ………
– okolicznościowa koszulka
Każdy zawodnik będzie mógł pobrać ze strony internetowej certyfikat ukończenia biegu oraz zdjęcia.

Zgłoszenia
– elektroniczny panel zgłoszeń zostanie uruchomiony w dniu ………………
– zgłoszenie należy przesyłać w formie elektronicznej do dnia ……….. poprzez strony:
www.mckis.jaw.pl lub www.datasport.pl lub www.maratonypolskie.pl
– dla zgłaszających się w dniu biegu organizator nie zapewnia koszulki technicznej
– wyniki końcowe dostępne będą po zakończeniu imprezy na stronach www.mckis.jaw.pl,
www.maratonypolskie.pl i www.datasport.pl

Ostateczna interpretacja regulaminu należy do organizatora
str. 28 str. 29

Ochrona danych osobowych (RODO).

W związku z wejściem w życie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), powszechnie nazywanym RODO, informujemy, że:
1. Administratorem danych osobowych jest Miejskie Centrum Kultury i Sportu w Jaworznie (43- 600) przy ulicy Krakowskiej 8, tel: 32 745 10 30 mail: info@mckis.jaw.pl . Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych jest możliwy za pomocą poczty elektronicznej pod adresem …………….. lub przesyłając korespondencję na adres MCKiS z dopiskiem „IOD”.
2. Podanie danych jest dobrowolne, jednak odmowa ujawnienia danych organizatorowi skutkować będzie brakiem możliwości wzięcia udziału w zawodach.
3. UWAGA! Jeśli wybiorą Państwo opcję Zawodnika Anonimowego, Państwa dane nie zostaną upublicznione, nie wpływa to jednak na ich przetwarzanie przez Administratora.
4. Dane osobowe zbierane są w zakresie niezbędnym do realizacji zawodów oraz zapewnienia bezpieczeństwa.
5. Państwa dane są przetwarzane na podstawie udzielonej zgody. Mają Państwo prawo do cofnięcia wyrażonej zgody w dowolnym momencie za pośrednictwem kontaktu z Administratorem. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność przetwarzania z prawem, w okresie przed wycofaniem zgody, ani na przetwarzanie Państwa danych na indywidualnym profilu portalu www.datasport.pl .
6. Zgłoszenia zawierające dane osobowe zbierane są za pośrednictwem portalu www.datasport.pl . Zapisy na zawody możliwe są po zalogowaniu na indywidualny profil. Miejskie Centrum Kultury i Sportu w Jaworznie, będące organizatorem zawodów nie ponosi odpowiedzialności za zgodność przetwarzania danych z prawem, w zakresie indywidualnych profili uczestników ww. portalu tworzonych i/lub utrzymywanych na inne cele niż imprezy organizowane przez MCKIS, ponieważ w tym zakresie DataSport jest odrębnym administratorem państwa danych.
7. Odbiorcami danych osobowych będą podmioty upoważnione do tego na mocy przepisów prawa oraz współpracujące z nami firmy, które w ramach realizacji umów pomagają nam utrzymać ciągłość działania, np. dostawca poczty elektronicznej jak również podmioty wspierające organizację

Languages »